VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.  Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) platia pre nákup hier, obsahujúcich názov Ízi Pízi (ďalej len e-hry lebo digitálny obsah) cez webové rozhranie www.izipizi.sk, prevádzkované spoločnosťou Provitality s.r.o.IČO: 36 310 697, DIČ: 2021493144, IČ DPH: SK2021493144, so sídlom: SNP 149, 916 01 Stará Turá, Slovenská Republika, zapísanou v Obchodnom registry OS Trenčín, odd Sro, vložka č. 11773/R (ďalej len predávajúci)
 2. Nákup e-hier prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. Tieto VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a podrobne uvádzajú a vysvetľujú práva a povinností oboch zmluvných strán, teda Kupujúceho a Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť. VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky týkajúce sa nákupu digitálneho obsahu, alebo využívania internetových stránok izipizi.sk
 3. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícií ešte pred kúpou e-hier. Prosím, prečítajte si VOP veľmi pozorne a v prípade, že k ním budete mať otázky alebo pripomienky, kontaktujte ma ešte pred objednaním e-hry (teda pred kliknutím na tlačidlo “objednať s povinnosťou platby”). Kontakt nájdete v čl. II. VOP.
 4. Všetky podstatné informácie nájdete tu vo VOP. 

II. Dôležité pojmy (definície)

 1. PREDÁVAJÚCI

Predávajúci je: Provitality s.r.o., IČO: 36 310 697, so sídlom: SNP 149, 916 01 Stará Turá, kontaktný e-mail: alena@izipizi.sk, mobil: 0902771976

 1. KUPUJÚCI

Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.izipizi.sk, uzavrie so mnou ako Predávajúcim, Kúpnu zmluvu, a tým si kúpi e-hru. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, fyzická aj právnická osoba.

 1. SPOTREBITEĽ

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorí nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci výkonu svojho povolania. Ak spotrebiteľ uvedie do objednávky IČO, Kupujúcim je automaticky podnikateľ.

 1. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Je Kúpna zmluva, v ktorej ako kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Táto zmluva je chránená príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonmi o ochrane spotrebiteľa, najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak kupujúcim je iný subjekt ako spotrebiteľ, náležitosti VOP vzťahujúce sa k spotrebiteľovi, sa nevyužijú.

 1. KÚPNA ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU

Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania (na základe objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.izipizi.sk, vyplnením potrebných údajov Kupujúcim), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb, účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.

 1. PRÁVNE PREDPISY

Sú platné právne predpisy, ktorými sa riadia vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o Občiansky zákonník a v prípade, že je Kupujúcim Spotrebiteľ aj zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 III. Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva e-hry prostredníctvom webového rozhrania, tzn. prostredníctvom objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára. 

2. POPIS E-HRY

Na webových stránkach www.izipizi.sk je uvedený podrobný popis ponúkanej e-hry, vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo Kupujúcemu môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky prezentácie, texty a obrázky na webových stránkach www.izipizi.sk a v e-hre majú len informatívny charakter.

3. OBJEDNÁVKA E-HRY

Na objednanie e-zošita prostredníctvom webových stránok www.izipizi.sk slúži objednávkový formulár pri produkte, kde Kupujúci vypĺňa Meno a Priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a v prípade právnickej osoby aj IČO a DIČ, prípadne IČ DPH a následne zvolí spôsob platby. Pred odoslaním objednávky je poskytnutá Kupujúcemu možnosť skontrolovať, alebo zmeniť údaje, prípadne opraviť chyby. Následne je potrebné potvrdiť zakliknutím príslušného políčka súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Týmto súhlasom Kupujúci potvrdzuje, že si VOP prečítal a plne s nimi súhlasí. Objednávku Kupujúci odošle kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby” v košíku.

O prijatí objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom, zaslaným na e-mailovu adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávkovom formulári. Informácia o prijatí objednávky je odosielaná automatickým systémom. Do okamihu obdržania potvrdenia objednávky môže Kupujúci objednávku telefonicky alebo e-mailom na adresu alena@izipizi.sk zrušiť.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho sa Kúpna zmluva považuje za uzatvorenú.

V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť. Predávajúci je

4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto VOP.

IV. Cena e-hry a platba

 1. CENA E-HRY

Na webových stránkach www.izipizi.sk je vždy uvedená aktuálne platná cena e-hry. Cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. Vzhľadom k charakteru e-hry, nevznikajú žiadne ďalšie náklady spojené s jeho dopravou. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky je konečná cena.

 1. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená na webových stránkach www.izipizi.skv okamžiku odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webových stránkach www.izipizi.sk(predovšetkým preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný dodať e-hru za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu Objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať e-hru Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho. 
 3. SPÔSOB PLATBY

Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho (platba trvá 1-2 dni)

- pokyny k platbe vo forme zálohovej faktúry pošle Predávajúci Kupujúcemu v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky

- pri platbe Kupujúci uvádza príslušný variabilný symbol, čo pomôže rýchlemu spárovaniu a následnému odoslaniu e-hry

b) online prostredníctvom platobnej brány GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu na prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov; čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Kúpna cena sa hradí v mene EUR

 1. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY

V prípade bezhotovostného bankového prevodu je Kúpna cena splatná do 7 kalendárnych dní od odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.

Dátum splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre, v pokynoch k platbe.

Kúpna cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania úhrady Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

Po prijatí platby Predávajúci vystaví doklad o prijatí Kúpnej ceny, ktorý Kupujúci obdrží v prípade využitia online platobnej metódy po uskutočnení úhrady do 24 hodín od jej realizácie, v ostatných prípadoch do 3 dní od prijatia úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

V. Dodacie podmienky

 1. SPÔSOB DODANIA E-HRY

E-hra vo formáte pdf bude odoslaný Kupujúcemu po pripísaní Kúpnej ceny na e-mailovú adresu, ktorú zadal v objednávke v košíku, ako príloha e-mailu alebo ako odkaz v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je možné e-hru otvoriť či stiahnuť.

 1. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu platby.

V prípade platby bankovým prevodom bude e-mail s e-hrou odoslaný do 3 pracovných dní po pripísaní platby na účet Predávajúceho.

V prípade online platby bude e-mail s e-hrou odoslaný do 24 hodín po realizácií platby.

 1. KONTROLA E-HRY

Po doručení e-mailu obsahujúcom e-hru, si Kupujúci e-mail pozorne prečíta a skontroluje funkčnosť a dostupnosť prílohy alebo odkazu na e-hru. V prípade zistených nedostatkov alebo chýb je Kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho, ktorý má povinnosť bezodkladne uskutočniť nápravu. Podrobnosti sú uvedené v čl. VI. VOP.

 1. Digitálny obsah vyžaduje k svojej funkčnosti, aby Kupujúci mal k dispozícií hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF (podrobnosti v čl.VI. VOP)

VI. Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho používaní

 1. E-hra (digitálny obsah) posiela Predávajúci výlučne Kupujúcemu, na elektronickú adresu Kupujúceho zadanú v objednávke, prípadne sprístupnením webovej adresy, kde je e-hra umiestnená. Digitálny obsah vyžaduje k svojej funkčnosti, aby Kupujúci mal k dispozícií hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF. Ak bola e-hra zaslaný ako odkaz na webovú stránku, odkaz si predávajúci otvorí v internetovom prehliadači, prostredníctvom kliknutia na podčiarknutý webový odkaz, uvedený v e-maily. Pre stiahnutie e-hry je potrebné dostatočne výkonné internetové pripojenie. Môže sa stať, že obsah odkazu je krátkodobo nedostupný z dôvodu výpadku serveru, alebo údržby dát. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúcich upozornení zo strany Predávajúceho.
 2. E-hry a všetky jeho súčasti (obrázky, texty a darčeky) je chránený Autorským právom a nie je možné ho bez súhlasu Predávajúceho ďalej šíriť akýmkoľvek spôsobom, alebo umožniť jeho využitie alebo šírenie tretím osobám. E-hry slúžia výlučne ako inšpirácia pre hry s deťmi, má informačný charakter a je vytvorený výlučne Predávajúcim. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za užívanie a výsledky práce s e-hrami.

 

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Keďže e-hra je elektronický produkt, jeho obsah je poskytnutý inak ako na hmotnom nosiči a jeho poskytnutie bolo podmienené výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil odkliknutím políčka pri objednávke, že bol riadne poučený a oboznámil sa s týmito obchodnými podmienkami, Predávajúci podľa zákona neumožňuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť len v prípade chybného plnenia (nedoručenia e-mailu, ktorý obsahuje odkazy na e-hru, alebo nefunkčných odkazov,) ďalej definované v čl. VIII.
 3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak platba Kupujúceho nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 7 dní po termíne splatnosti. Tiež je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez nároku Kupujúceho na vrátenie platby v prípade zistenia porušenia čl II. bod 7. alebo čl VI. bodu 2. VOP, najmä pri sprístupnení e-hry tretej osobe, alebo jeho akomkoľvek šírení a porušovaní autorských práv alebo pri narušení webových stránok Kupujúcim, pričom v uvedených prípadoch Kupujúci nesmie ďalej používať e-hru. Predávajúci je oprávnený následne postupovať v súlade so zákonmi a uplatňovať zákonné opatrenia vrátane práva na náhradu škody, resp. ujmy.

VIII. Záruka, vadné plnenie, reklamačný poriadok

 1. Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.
 2. Predávajúci zodpovedá za odoslanie bezchybnej e-hry. V prípade Spotrebiteľa Predávajúci poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov od odoslania e-hry Kupujúcemu.
 3. V prípade výskytu vady, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť a e-hru nie je možné užívať, alebo v prípade opakovaného výskytu vady, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môže požadovať, ak e-hru je možné užívať, ale má iné neodstrániteľné vady alebo ak nedôjde k náprave v primeranom čase.
 4. Kupujúci nie je oprávnený dožadovať sa plnenia práv pri vadnej e-hre, ak pri prevzatí e-hry bol preukazne informovaný o danej vade, alebo vadu sám spôsobil. Záruky a zodpovednosti za vady sa nevzťahujú ani na vady, ktoré vznikli nesprávnym užívaním e-hry, alebo jeho nesprávnym uchovávaním.
 5. Kupujúci nemá nárok dožadovať sa opätovného odoslania e-mailu obsahujúceho prílohu e-hry, alebo e-mailu s odkazom na webové stránky obsahujúce e-hru, ak mu ten bol preukázateľne odoslaný, pokiaľ si Kupujúci neuplatní právo na reklamáciu vád podľa bodu 7.tohto článku.
 6. Ak Kupujúcemu nebola dodaná e-hra v stanovenej dodacej lehote, skontroluje si všetky položky v svojom e-mailovom konte (napr. “spam”, “hromadné”, sociálne”, “reklamy”). Ak e-hru v emailovej schránke nenájde, riadi sa nasledujúcim bodom.
 7. Reklamáciu Kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na adresu alena@izipizi.skalebo písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I. VOP. K reklamácii Kupujúci priloží faktúru, alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu  najneskôr do 30 dní od jej doručenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho písomne e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal v Objednávke.

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 1. V prípade sťažnosti k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo inej sťažnosti, kontaktuje Kupujúci Predávajúceho písomne na adresu uvedenú v čl.I. VOP alebo e-mailom na alena@izipizi.sk
 2. Riešenie spotrebiteľských sporov sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z VOP.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže tieto VOP meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy VOP, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.
 4. Tieto VOP sú účinné od 1.3.2018.