Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Provitality, s. r. o., SNP 149, 916 01 Stará Turá. IČO: 36 310 697, DIČ: 2021493144, IČ DPH: SK2021493144. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vložka č. 11773/R, ktorá spravuje webstránku www.izipizi.sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať  na tel. čísle +421 902 771 976 alebo na email: info@izipizi.sk

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že: 
Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov, umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy(vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo, meno a priezvisko, adresa, nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy /zasielanie tovaru či služby)
  • vedenie účtovníctva(ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti na vystavenie a evidenciu daňových dokladov)
  • marketing, zasielanie noviniek(vaše osobné údaje /meno, e-mail/, na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú. Ak nie ste naším zákazníkom, posielame vám novinky len na základe vášho súhlasu a to 10 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v päte každého nášho e-mailu)
  • pokročilý marketing na základe súhlasu(len na základe vášho súhlasu vám môžem posielať tiež inšpiratívne ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, či Instagrame a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho ste na stránke, z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazovania webových stránok vnímame ako náš oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Naše webové stránky je možné tiež prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov. Používanie cookies si môžete vo svojom počítači zakázať.

Ochrana

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Postúpenie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie, než my a na dané spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

Sú to:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing) – aplikácia pre komunikáciu

Simpleshop - fakturačný systém

WordPress, Mioweb – web

Facebook – FB pixel

Google – google analytcis

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využívať ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri výbere na spracovateľa klásť minimálne také nároky na kvalitu a zabezpečenie ako na seba.

Postúpenie dát mimo EÚ

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva.

Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na : info@izipizi.sk

Máte právo na informácie, ktoré je už plnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

 

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 kalendárnych dní formou e-mailu informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo sú vaše osobné údaje neaktuálne, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že robíme spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na prenositelnosť máte, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému. Budeme postupovať rovnako ako v prípade využitia práva na prístup, len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe, v lehote 30 kalendárnych dní.

 Právo na výmaz (byť zabudnutý) je vašim ďalším právom. Nechceme na vás zabudnúť, ale v prípade, že si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo služieb všetkých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o svojom podozrení informovať nás, aby sme s tým vedeli niečo urobiť a prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania noviniek a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciami, článkami, novinkami a inými službami vám posielame, ak ste náš zákazník, na základe oprávneného záujmu.

Ak našim zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu na konci každého môjho e-mailu

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkov s našou spoločnosťou (Provitality s.r.o.)

Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predošlú verziu.